Bättre arbetsmiljö med ångtvätt

Arbetsmiljön viktig

På frågan om fördelarna med ånga svarar Stig-Erik Herrgård:- Arbetsmiljön är bra, men i slutna utrymmen kan det bli lite bastu ibland, men det får man ta. Tidsåtgången för vår del är densamma som vid högtryckstvättning, men med lägre förbrukning av vatten* och kemikalier, samt att det är bättre för miljön.

– Vi har också hittat nya arbetsområden som vi tidigare hade stora problem att rengöra, men som vi nu enkelt rengör med ånga, avslutar Stig-Erik Herrgård.

* Högtryckstvättar för industriellt bruk förbrukar cirka 20 liter vatten per minut, medan en SteamBox Industrial 36kW förbrukar cirka 20 liter vatten i timmen.

Högtryckstvätt är en vanlig metod vid industriell rengöring, men den för med sig en mängd problem

  • Stora mängder vatten förbrukas.
  • Måste kompletteras med kemikalier.
  • Kemikalier på varma ytor torkar direkt och blir verkningslöst.
  • Högtryckstvättar med hett vatten ger bättre tvätteffekt, men de är som regel dieseldrivna och problem uppstår istället med avgaser i stängda utrymmen.
  • Vatten- och kemspill innebär mycket jobb med att suga upp det.
  • Vatten- och kemspill genererar omfattande deponikostnader.
  • I många miljöer är det inte möjligt att använda högtryckstvättar på grund av vattenspillet.
  • Blästring med torr is är ett mycket kostsamt alternativ.
  • Torrisblästring kan ge hörselskador på grund av de extremt höga bullernivåerna.

Easy Wash Fire Security

Easy Wash Fire Security utför specialiserad industriell rengöring som till exempel blästring med torr is, brandsanering, restvärdesräddning och torkning av slam med bland annat högtryckstvätt och sugbilar med ADR. Uppdrag utförs både åt privatpersoner, industri och fartyg.